¨
www.sardican.wz.cz

Obec Šardice

Š ardice jsou jihomoravská obec nacházející se 11 km od města Kyjova.V současné době má obec 2.200 obyvatel.

P rvní písemná zmínka o Šardicích se datuje 6. února 1286, kdy olomoucký biskup Dětřich vydal rozhodčí listinu o zřízení šardické farnosti. Archeologickými nálezy je osídlení doloženo do mladší doby kamenné, v dobách pozdní kamenné, bronzové i železné i v době římského císařství.

Š ardice jsou obcí převážně zemědělskou s drobnou výrobou. V minulosti byly významnou hornickou obcí. Od roku 1842 se v obci těžil lignit. Rozvoj důlních činností měl významný podíl na rozvoji obce v celé době svého trvání. Těžba na posledním dole Dukla byla ukončena v roce 1992.

V ýznamnou složkou obživy občanů obce bylo a je vinařství. Na zdejších svazích obrácených k jihovýchodu se vždy rodily hrozny, z nichž bylo velmi jakostní víno. Vinařství je v obci doloženo již v 15. století, kdy hlavním vinařem a odběratelem byl brněnský augustiniánský klášter na Starém Brně. Z této doby jsou také vzpomínány vinařské trati (Dubová, Hejdy, Kamenné, Červenice, Úlehle), jejichž názvy se dochovaly do dnešní doby. Markrabě Jan Jindřich byl prvním, který vydal zvláštní horenský řád. Ve Státním oblastním archivu v Brně jsou uloženy dochované „vinohradský regule“ z roku 1753 vydané opatem Pertscherem. O tradici vinařství v obci svědčí i dochované mosazné pečetidlo z r. 1622.

N ejstarší budovou v obci a kulturní památkou je kostel sv. Michaela. Jedná se o raně barokní stavbu na starším gotickém základě, přestavěn v 18. století. Na seznamu kulturních památek je také tzv. „rezidence“ z r. 1742, která patřila augustiniánskému klášteru v Brně. Jedná se barokní stavbu z druhé poloviny 18. století s původní dispozicí, v některých místnostech se štukovou výzdobou. V této rezidenci bydlel i opat Johann Gregor Mendel, zakladatel nauky o dědičnosti. Dalšími kulturními památkami v obci jsou kaple sv. Rocha z r. 1890, vedle stojící kříž a kaštan. Upomínkou na nájezdy Bočkajovců v r. 1605 je kamenný pomník v polích směrem ke Karlínu. U polní cesty do Karlína byla vybudována v pozdním věku architektoniky hodnotná stavba božích muk, tzv. Svatá Trojice z r. 1749.

P ro obec je charakteristický vlastní kroj, který svým charakterem patří mezi kroje jihokyjovské. Oblékání do krojů je významným prvkem všech kulturních akcí v obci.

O bec má bohatou kulturní a folklorní tradici. Působí zde Slovácký krůžek Šardičan, cimbálová muzika. Významnou složkou kulturního života v obci jsou také dechové orchestry. Ať již dospělé soubory Šardičanka a Ištvánci, nebo mládežnická dechová hudba Mladá muzika ze Šardic. Významných úspěchů dosahují také mažoretky „Poupata“ při základní škole.Sportovní činností, zejména fotbalem žije místní tělovýchovná jednota, která propůjčuje svá hřiště i pro zápasy na mezinárodní úrovni.

Více informací o naší malebné vísce naleznete na stránkách www.sardice.cztyto stranky vyrobil Miroslav Tihlařík